Stadgar

                     

Stadgar för Södra Hallands Släktforskningsring.

§ 1 Föreningens ändamål
Södra Hallands Släktforskningsring är en ideell förening med ändamål
att främja släkt- och hembygdsforskning
att tillvarataga genealogiskt material företrädesvis inom Höks härad, och för den skull ordna arkiv samt tillse att detta vårdas och på ett lämpligt sätt göres tillgängligt för medlemmarna.

§ 2 Medlemskap
Inträde i föreningen står öppen för alla vilka är intresserade av föreningens
arbetsuppgifter.

§ 3 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ord-
förande och fyra ledamöter samt en suppleant.
Föreningens ordförande väljes på ordinarie årsmöte för en tid av ett år.
Styrelsens övriga ledamöter väljes för en tid av två år. Undantag för första gången då två väljs för två år och de andra två för ett år. Suppleanten väljes på ett år.
Styrelsen ansvarar en för alla, alla för en för de tillhörigheter som står under dess förvaltning.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsemedlem får icke deltaga i valet av revisor.

§ 4 Styrelsens sammanträden
Styrelsen skall sammanträda då någon styrelsemedlem så påkallar och då
minst tre medlemmar är närvarande.
Beslut avgöres genom röstning, varvid varje medlem äger en röst. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst. Suppleanten har yttrande och rösträtt, även då den icke ersätter ordinarie medlem.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordförande.

Behövliga instruktioner för sekreterare och kassör utfärdas av styrelsen.
Före årsmötet:
Genomgång av styrelse- och revisionsberättelse för det gångna året.
Fastställande av förslag till arbetsplan för arbetsåret.
Fastställande av förslag till inkomst- och utgiftsstat för arbetsåret.
Bestämmande av tid och plats för årsmötet:
Övriga ärenden som komma under styrelsens handläggning.

§ 5 Firmateckning
Föreningen tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles under årets första kvartal. Kallelse härtill utfördas
10 dagar före mötets hållande genom personlig kallelse av medlemmarna
samt anslag på kommunens anslagstavla.
Sedan kallelse i laga ordning utfärdats, är årsmötet beslutsmässigt. Alla frågor avgöras genom öppen omröstning om ej sluten sådan påfordras. Alla frågor avgöres genom enkel majoritet utom i de fall, som i vissa §§ sägs. Vid lika röstetal blir den mening bestående, som ordföranden biträtt, utom vid val då lotten avgör.
Rösträtt å årsmöte äger varje medlem, som inbetalt årsavgift.
Vid ordinarie årsmöte skola följande ärende förekomma:
Val av två justeringsmän
Genomgång av styrelse- och revisionsberättelse för det gångna året.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande.
Val av ordinarie ledamöter och suppleant för dessa.
Val av en revisor och suppleant för denne.
Val av två ledamöter till valberedningen.
Fastställande av arbetsplan för arbetsåret.
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för arbetsåret.

Extra årsmöte, vartill kallelse utfärdas på samma sätt som ordinarie, skall utlysas av styrelsen då denna anser så behövligt eller minst 1/5 av föreningens medlemmar det fordra.
I samband med årsmötet bör om möjligt anordnas föredrag eller annat som kan väcka intresse för föreningens arbete.

§ 7 Arbets- och räkenskapsår
Detta räknas lika med kalenderåret. Räkenskaperna skola vara avslutade och avlämnade till revisorn senast den 1 februari eller två veckor före årsmötet. Revisorns granskning skall vara avslutad och berättelse häröver angiven till styrelsen före årsmötet.

§ 8 Årsavgift
Årligt betalande medlem erlägger en årsavgift som beslutas av årsmötet.

§ 9 Ändring av stadgarna.
För ändring av dessa stadgar fordras beslut på ordinarie årsmöte.
Föreslagen ändring ska skickas till medlemmarna tillsammans med kallelsen till mötet. För beslut fordras att två tredjedelar av närvarande medlemmar röstar för förslaget.

§ 10 Föreningens upplösning
Förslag angående föreningens upplösning behandlas på så sätt som i föregående § sägs; dock skola minst ¾ av de närvarande rösta härför. Vid beslut om föreningens upplösning skall jämväl avgöras huru med föreningens tillgångar skall förfaras, sedan eventuella skulder och förbindelser blivit gäldna. Arkivet överlämnas till kommunens bibliotek.